Number of individual entries

Filtered by:   1670      AlleFriezenThe 15,195 person entries come from deeds from the following 190 places:


   Leeuwarden
   Harlingen
   Sneek
   Tietjerksteradeel
   Workum
   Dokkum
   Franeker
   Bolsward
   Makkum
   Oost-Vlieland
   Ferwerderadeel
   Heerenveen
   Stavoren
   Schoterland
   Oostdongeradeel
   Leeuwarderadeel
   Holwerd
   Haskerland
   Joure/Westermeer/Snikzwaag
   Sloten
   Menaldumadeel
   Hallum
   Kollumerland c.a.
   IJlst
   Wonseradeel
   Koudum
   Balk
   Stiens
   West-Vlieland
   Barradeel
   Oostermeer
   Minnertsga
   Westdongeradeel
   Wirdum
   Dronrijp
   Vrouwenparochie
   Baarderadeel
   Hennaarderadeel
   Buitenpost
   Menaldum
   Ternaard
   Ee
   Sexbierum
   Ferwerd
   Gaasterland
   Smallingerland
   Marssum
   Opsterland
   Lemmer
   Grouw
   Hindeloopen
   Utingeradeel
   Achtkarspelen
   Warns en Scharl
   Wijnaldum
   Idaarderadeel
   Dantumadeel
   Oldeboorn-Nes
   Welsrijp
   Hemelumer Oldeferd
   Midlum
   Oudega
   Achlum
   Drogeham/Harkema Opeinde
   Winsum
   Tzum
   Ameland
   Jelsum
   Pingjum
   Rijperkerk, Hardegarijp
   Sint Annaparochie
   Hantum
   Oosterwolde
   Franekeradeel
   Wymbritseradeel
   Boornbergum/Kortehemmen
   Harich
   Kimswerd
   Oosterend
   Hantumhuizen
   Joure
   Molkwerum
   Sint Jacobiparochie
   Jorwerd
   Lutkewierum
   Rinsumageest
   Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
   Follega
   Parrega
   Vlieland
   Engelum
   Heeg
   Het Bildt
   Doniawerstal
   Kortezwaag
   Lemsterland
   Opeinde
   Suawoude
   Oudkerk
   Terkaple en Akmarijp
   Waaxens, Brantgum
   Beetgum
   Britsum
   Eesterga
   Goutum
   Huins
   Oenkerk
   Rijperkerk
   Wommels
   Lutkewierum/Rien
   Blija
   Cornjum
   Itens
   Rauwerderhem
   Wommels/Hidaard
   Baijum
   Langezwaag
   Weststellingwerf
   Finkum
   Garijp
   Hieslum
   Hylaard/Lions
   Kornwerd
   Longerhouw/Schettens
   Ried
   Waaxens
   Warns
   Schalsum
   Baard
   Beers
   Bergum
   Boornbergum
   Donkerbroek
   Drogeham
   Foudgum, Raard
   Goutum en Swichum
   Hogebeintum
   Kornjum
   Kubaard
   Oldeouwer
   Wijckel
   Bornwird
   Idaard, Eagum, Friens
   Roodkerk
   Wartena
   Appelscha
   Beetsterzwaag
   Birdaard
   Eestrum
   Fochteloo
   Giekerk
   Greonterp
   Haule
   Kubaard, Waaxens
   Nes en Wierum
   Tjerkwerd
   Kollum
   Oosterend, Hennaard
   Suawoude, Tietjerk
   Tietjerk
   Aegum
   Aengwirden
   Akmarijp
   Boer
   Brantgum
   Cornwerd
   Folsgare
   Foudgum
   Gauw
   Hardegarijp
   Hiaure
   Hichtum
   Hijum
   Hollum
   Janum
   Lioessens
   Makkinga
   Nijega
   Oldeholtpade
   Oosterlittens
   Ooststellingwerf
   Pingjum Zurich
   Rottevalle
   Scharl
   Burum
   Hindelopen
   Loenga
   Oosternijkerk
   Oostrum
   Op zee

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/