Aantal persoonsvermeldingen


De 192.325.397 persoonsvermeldingen komen uit akten van de volgende 181 brontypes:


   BS Overlijden
   Bevolkings­register
   BS Geboorte
   DTB Dopen
   BS Huwelijk
   Notariële archieven
   DTB Trouwen
   DTB Begraven
   Ondertrouwregister
   Bidprentjesverzameling
   Memories van successie
   Gezinskaart
   Militieregisters
   Personeels­administratie
   Gezinskaarten
   Stamboek
   DTB Lidmaten
   Politierapporten
   Patientenregister
   Gevangenisregisters
   Vestbrieven
   Lidmatenregistratie
   Schepenakten
   Beheersdossier
   Rechterlijk register
   Bonboek
   Transportakten
   Vredegerecht
   Registraties vóór 1811
   Volkstelling
   Klapper op veroordeelden
   Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
   Tewerkgesteldenregistratie
   Confessieboeken
   Dodenboek
   Kadaster
   Rolboeken arrondissementsrechtbanken
   Vreemdelingenregister
   Pensioenkaarten
   Gereconstrueerde persoonskaarten
   Poorterboeken
   Tietjerksteradeel e.o.
   Paspoortaanvragen
   Nedergerechten
   Haardstedengeld
   Gerechtelijke archieven
   Gezinsbladen
   Marktkaarten
   Quaclappen
   Begraafplaatsregisters
   Stemkohieren
   Commissieboeken
   Weesboek
   Inschrijfboeken
   Familiedrukwerk
   Overlijdensregister
   Inwonerslijsten
   Overlijdensadvertenties
   Patentregisters
   Quotisatie kohieren
   Register van weesakten
   Inschrijving gevangene
   Persoonsdossiers
   Burgerboeken
   Kostgangerskaarten
   Register van kiesgerechtigde
   Register Waterloo gratificaties
   Emigratieregisters
   Stamkaarten
   Patientregister
   Journalen
   Huwelijksafkondiging
   Kamer van koophandel
   Naamsaanneming
   Internerings­kaarten
   Hypotheekboeken
   Notariële akten
   Pensioenregister
   Rechterlijke archieven
   Inscripties en grafschriften
   Landverhuizers
   Registers van zitplaatsen in de kerk
   Overlijdensoorzaken
   Koninklijk Besluit
   Vluchtelingen
   Verkaufsbücher
   Impost op begraven
   Lidmatenregister
   Ontvanger Generaal
   Dienstplichtregister
   Vonissen krijgsraad
   Speciekohieren
   BS Ingekomen stuk
   Familiezakenregister
   Registre civique
   Vonnissen van Averij-grosse
   ILVB-register
   Testament
   Ondertrouwregistratie
   Overlijden
   Borgbrieven
   Ambtboek
   Signalementenregister
   Belastingregister
   Comportementboeken
   Personeelsregister
   Impost op trouwen
   Wijkregister
   WIC stukken
   Waarboek
   Weeskamerprotocollen
   Overlijdensverklaring
   Signalementskaart
   Rekesten
   Allerhande acten
   Onderduikers registers
   Garnizoenregister
   Processen verbaal
   Registers van borgstelling
   Wees- en armboeken register
   Studenten Franeker
   Bouwdossiers
   Uitspraken Hoge Raad
   Personeelsdossier
   Salarisregister
   Benoemingen
   Informatieboeken
   Pottenbakkers 1752-1900
   Paspoort
   Faillissementsdossier
   Morgengaveboek
   Leenregister
   Studentdossier
   BS Echtscheiding
   Sententies
   Huisregister
   Pensioenstaten
   Criminele sententies
   Schepenprotocollen
   Memorieboek
   Uitleveringsverzoek
   Register van inwonende dienstbodes en knechten
   Betalingsregister
   Borgbrieven register
   Database Vliegend Personeel
   BS Begrafenissen
   Wezendossier
   Indemniteitsregister
   Akte van indemniteit
   Staat gebouwde eigendommen
   Landstormregister
   Overlijdensaangifte
   Staten en inventarissen
   Inwonerslijst
   Akte van lijkvinding
   Niet bekend
   Gedetineerden registratie
   Tractementslijst
   DTB Suriname
   Beoordelingsstaten
   Inschrijving in de militaire zaken registratie
   Woningkaarten
   Akte van verbetering
   BS Erkenning
   Krantenberichten
   Akte van naamsverbetering
   Gildenboek
   BS Huwelijk (echtscheidingsakte)
   Akte van naamswijziging
   BS Naamswijziging
   Verbeteringsakte
   Uittreksel Ministerie van Justitie
   Akte van wijziging
   Extract naamsverandering
   Uittreksel scheepsdagboek
   Akte van beschikking
   Uittreksel scheepsjournaal
   Verklaring van overlijden
   BS Huwelijk (erkenningsakte)
   Inschrijving beschikking
   Stads- en dorpsarchievenPubliceer uw stamboom en zoek uw voorouders op Genealogie Online!
https://www.genealogieonline.nl/