Aantal persoonsvermeldingen


De 174.167.535 persoonsvermeldingen komen uit akten van de volgende 154 brontypes:


   BS Overlijden
   BS Geboorte
   DTB Dopen
   BS Huwelijk
   Bevolkings­register
   Notariële archieven
   DTB Trouwen
   DTB Begraven
   Memories van successie
   Personeels­administratie
   Militieregisters
   DTB Lidmaten
   Bidprentjesverzameling
   Stamboek
   Gevangenisregisters
   Vestbrieven
   Schepenakten
   Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
   Beheersdossier
   Lidmatenregistratie
   Rechterlijk register
   Bonboek
   Gezinskaarten
   Volkstelling
   Kadaster
   Rolboeken arrondissementsrechtbanken
   Gereconstrueerde persoonskaarten
   Dodenboek
   Tietjerksteradeel e.o.
   Nedergerechten
   Haardstedengeld
   Gerechtelijke archieven
   Gezinsbladen
   Poorterboeken
   Quaclappen
   Begraafplaatsregisters
   Stemkohieren
   Commissieboeken
   Weesboek
   Familiedrukwerk
   Inwonerslijsten
   Overlijdensadvertenties
   Patentregisters
   Quotisatie kohieren
   Register van weesakten
   Persoonsdossiers
   Burgerboeken
   Kostgangerskaarten
   Register van kiesgerechtigde
   Emigratieregisters
   Patientregister
   Kamer van koophandel
   Naamsaanneming
   Internerings­kaarten
   Hypotheekboeken
   Stamkaarten
   Notariële akten
   Pensioenregister
   Rechterlijke archieven
   Inscripties en grafschriften
   Landverhuizers
   Huwelijksafkondiging
   Overlijdensoorzaken
   Koninklijk Besluit
   Vluchtelingen
   Verkaufsbücher
   Registers van zitplaatsen in de kerk
   Ontvanger Generaal
   Dienstplichtregister
   Speciekohieren
   BS Ingekomen stuk
   Impost op begraven
   Familiezakenregister
   Registre civique
   ILVB-register
   Testament
   Overlijden
   Borgbrieven
   Ambtboek
   Belastingregister
   Personeelsregister
   Ondertrouwregistratie
   Wijkregister
   WIC stukken
   Waarboek
   Overlijdensverklaring
   Signalementskaart
   Rekesten
   Weeskamerprotocollen
   Allerhande acten
   Onderduikers registers
   Garnizoenregister
   Processen verbaal
   Registers van borgstelling
   Wees- en armboeken register
   Impost op trouwen
   Studenten Franeker
   Bouwdossiers
   Uitspraken Hoge Raad
   Personeelsdossier
   Salarisregister
   Benoemingen
   Informatieboeken
   Pottenbakkers 1752-1900
   Paspoort
   Morgengaveboek
   Leenregister
   BS Echtscheiding
   Sententies
   Huisregister
   Pensioenstaten
   Criminele sententies
   Uitleveringsverzoek
   Register van inwonende dienstbodes en knechten
   Betalingsregister
   Borgbrieven register
   Database Vliegend Personeel
   Memorieboek
   BS Begrafenissen
   Schepenprotocollen
   Wezendossier
   Indemniteitsregister
   Akte van indemniteit
   Staat gebouwde eigendommen
   Landstormregister
   Staten en inventarissen
   Inwonerslijst
   Akte van lijkvinding
   Niet bekend
   Gedetineerden registratie
   Tractementslijst
   Overlijdensaangifte
   DTB Suriname
   Inschrijving in de militaire zaken registratie
   Woningkaarten
   Akte van verbetering
   BS Erkenning
   Krantenberichten
   Akte van naamsverbetering
   Gildenboek
   BS Huwelijk (echtscheidingsakte)
   Akte van naamswijziging
   BS Naamswijziging
   Verbeteringsakte
   Uittreksel Ministerie van Justitie
   Akte van wijziging
   Extract naamsverandering
   Uittreksel scheepsdagboek
   Akte van beschikking
   Uittreksel scheepsjournaal
   Verklaring van overlijden
   BS Huwelijk (erkenningsakte)
   Inschrijving beschikking
   Stads- en dorpsarchievenPubliceer uw stamboom en zoek uw voorouders op Genealogie Online!
https://www.genealogieonline.nl/