Search results (filtered)

NamePlace
Aafke Reinerts1718Leeuwarden
Aake Pietters1718Leeuwarden
Aaltje Gerryts1718Oostdongeradeel
Aaltje Hendriks1718Leeuwarden
Aaltje Hilbrants1718Schoterland
Aaltje Jongius1718Leeuwarden
Aaltje Nauta1718Ferwerderadeel
Aaltje Pieters1718Harlingen
Aaltje Roorda1718Leeuwarden
Aaltje Saakes1718Leeuwarden

Refine your search using the following filters


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/