Registration on

Registered


Extra information

Type akteMachtiging
NotarisMr. Mattijs Maten de Jonge
BeschrijvingSchip De jonge juffrouw Catharina
Genoemde locatiesHamburgh

Remark

A research guide is available for this source


Source citation

Amsterdam City Archives, Notarial records
Amsterdam, archive 5075, record number 208095


The above information was last updated on November 8, 2019.Internet address

  • https://www.openarch.nl/saa:fcd42be8-386d-85ba-e17b-2031e89feb75Comments

On Thursday, September 26 Jan Foekking wrote

Nr 6172
Proclamatie Gepasseerd 3 aug 1731 nr52

Op Heden den derden Augustus des jaars seventienhondert & een en dertig, compareerden voor mij Np (notaris publicq) Mathijs Maten de Jonge, Notaris Publicq, bij den Hove van Holland geadmitteert ’t Amsterdam residerende
Den Heer Hendrik

Compareerde 3 augustus 1731 De Heer Hendrik de Wilde, als reeder en al-gehele Eijgenaar van ’t Galjoot-Schip genaamt “De Jonge Juffrouw Catharina” daar Schipper op is Pieter Zuijtdam, die met het zelve schip tegenwoordig is leggende tot Hamburg, weezende de comparant woonagtigh binnen deeze stad en mij Nortaris is bekend, Ende verklaarde bij deezen te constitueren en maghtig te maaken den Heere Herman Munster, spetialijk, omme in den Naame ende van weegens Hem Comparant het bovengedaghte Galjoot-schip, De Jonge Juffrouw Catharina aldaar tot Hamburg den meesten Prijze doenlijk te verkopen, en verkogt zijnde aan den kooper of den koopers, na Stijle Locaal, Op te dragen en te transporteren, mitsgaders vrij-waringe van dien te beloven, en voor dezelve vrij-waringe niet alleen zijn Comparants Persoon en goederen te Verbinden, maar ook Borgen te stellen, of zelfs Borge te zijn, de gestelde Borgen weeder Belofte van Indemniteijt te doen of andere zeekerheid te geven, voorts bij de voorsz: Acte van Opdragt ook te bekennen van weegen de bedongene Koop-Penningen voorkoomenslijk betaald, en wel voldaan te zijn

den Laatsten penningh met den eersten en dienvolgens ten behoeven van den Kooper of de Koopers of de staan en de renuentieren van al zijn Comparants Regt en Eijgendom aan of op het gemelde schip. En omme het omtrent nogh wijders al dat geene meer te doen, ’t gunt na de Costeme tot Hambrugh zoude moogen werden vereijscht; Beloovende Hij Comparant van Kragt en waarde te houden ’t geen deezen volgende verrigt zal werden, en voorts den Geconstitueerden generalijk weegens alles en Spetialijk ook weegens zijne te doene Belofte van vrij-waaringhe en te stellene Borgh-togte te Indemneren en kost en Schadeloos te houden; alles onder Verband van zijn Comparants Persoon en goederen als na Reghten. Aldus gepasseerd binnen Amsterdam int Presentie van Mattheus de Haan en Jeremias Walschaart als getuigen
Scan

Scan
Click the image to zoom in or download the image
Scan
Click the image to zoom in or download the image
Scan
Click the image to zoom in or download the image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/