Number of individual entries

Filtered by:   1670      AlleFriezen      Church records marriagesThe 4,132 person entries come from deeds from the following 115 places:


 Leeuwarden
 Sneek
 Workum
 Franeker
 Bolsward
 Dokkum
 Harlingen
 Wonseradeel
 Makkum
 Opsterland
 Hallum
 Holwerd
 Stavoren
 Wirdum
 Hindeloopen
 Stiens
 Schoterland
 Tietjerksteradeel
 Heerenveen
 Idaarderadeel
 Utingeradeel
 Baarderadeel
 Hemelumer Oldeferd
 Oostermeer
 Leeuwarderadeel
 Sloten
 Vrouwenparochie
 Ameland
 Menaldum
 IJlst
 Marssum
 Minnertsga
 Pingjum
 Balk
 Franekeradeel
 Ternaard
 Ee
 Joure
 Sint Jacobiparochie
 Follega
 Lutkewierum
 Vlieland
 Buitenpost
 Doniawerstal
 Grouw
 Lemsterland
 Oudega
 Sexbierum
 Beetgum
 Dantumadeel
 Dronrijp
 Harich
 Haskerland
 Hennaarderadeel
 Jelsum
 Koudum
 Wommels
 Cornjum
 Engelum
 Ferwerderadeel
 Rauwerderhem
 Rijperkerk
 Westdongeradeel
 Wijnaldum
 Finkum
 Goutum
 Lemmer
 Menaldumadeel
 Oosterend
 Parrega
 Suawoude
 Waaxens
 Warns
 Weststellingwerf
 Bergum
 Blija
 Boornbergum
 Drogeham
 Eesterga
 Hantum
 Kubaard
 Winsum
 Barradeel
 Bornwird
 Britsum
 Eestrum
 Ferwerd
 Giekerk
 Hogebeintum
 Jorwerd
 Oenkerk
 Roodkerk
 Welsrijp
 Aegum
 Aengwirden
 Akmarijp
 Boer
 Brantgum
 Cornwerd
 Gaasterland
 Greonterp
 Hantumhuizen
 Hiaure
 Hichtum
 Hieslum
 Hijum
 Hollum
 Itens
 Nijega
 Ooststellingwerf
 Opeinde
 Oudkerk
 Pingjum Zurich
 Rottevalle
 Smallingerland

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/