Number of individual entries

Filtered by:   1670      AlleFriezen      Church records baptismsThe 6,377 person entries come from deeds from the following 126 places:


 Leeuwarden
 Harlingen
 Sneek
 Dokkum
 Franeker
 Oost-Vlieland
 Bolsward
 Makkum
 Workum
 Heerenveen
 Joure/Westermeer/Snikzwaag
 Koudum
 West-Vlieland
 Holwerd
 IJlst
 Stavoren
 Balk
 Hallum
 Dronrijp
 Minnertsga
 Sloten
 Oostermeer
 Stiens
 Ferwerd
 Buitenpost
 Ferwerderadeel
 Sexbierum
 Vrouwenparochie
 Lemmer
 Ternaard
 Ee
 Menaldum
 Warns en Scharl
 Wirdum
 Oldeboorn-Nes
 Grouw
 Achlum/Hitzum
 Midlum
 Drogeham/Harkema Opeinde
 Marssum
 Welsrijp
 Tzum
 Menaldumadeel
 Rijperkerk, Hardegarijp
 Sint Annaparochie
 Oosterwolde
 Winsum
 Wymbritseradeel
 Boornbergum/Kortehemmen
 Kimswerd
 Wijnaldum
 Molkwerum
 Rinsumageest
 Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
 Hantumhuizen
 Hantum
 Oudega
 Heeg
 Jelsum
 Kortezwaag
 Smallingerland
 Terkaple en Akmarijp
 Waaxens, Brantgum
 Huins
 Jorwerd
 Opeinde
 Lutkewierum/Rien
 Oosterend
 Oudkerk
 Wommels/Hidaard
 Baijum
 Langezwaag
 Britsum
 Garijp
 Harich
 Hylaard/Lions
 Itens
 Kornwerd
 Longerhouw/Schettens
 Oenkerk
 Parrega
 Ried
 Baard
 Schalsum
 Donkerbroek
 Foudgum, Raard
 Goutum en Swichum
 Hieslum
 Kornjum
 Suawoude
 Westdongeradeel
 Wijckel
 Engelum
 Idaard, Eagum, Friens
 Appelscha
 Beetsterzwaag
 Birdaard
 Blija
 Fochteloo
 Haule
 Hogebeintum
 Kubaard, Waaxens
 Nes en Wierum
 Nijbrongerga
 Oosterend, Hennaard
 Suawoude, Tietjerk
 Tietjerk
 Tzummarum
 Witmarsum
 Berlikum
 Dantumadeel
 Eesterga
 Foudgum
 Greonterp
 Grote Buren
 Hantumeruitburen
 In de smids-huijsinge
 Janum
 Jellum
 Op Tzietze plaats
 Rijperkerk
 Scharl
 Weidum
 Achlum
 Roodkerk
 Rottevalle

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/