Number of individual entries

Filtered by:   AlleFriezen      StemkohierenThe 47,490 person entries come from deeds from the following 350 places:


   Molkwerum
   Oudega
   Oldeboorn
   Warns
   Koudum
   Wirdum
   Grouw
   Blesdijke
   Oosterzee
   Noordwolde
   Steggerda
   Hallum
   Oldelamer
   Oosterwolde
   Wolvega
   Tjerkwerd
   Arum
   Oldetrijne
   Stiens
   Oldeberkoop
   Surhuizum
   Langezwaag
   Lippenhuizen
   Akkrum
   Oudehaske
   Menaldum
   Sint Jacobiparochie
   Wijnjeterp
   Witmarsum
   Tzum
   Kollum Kerkeburen
   Westergeest
   Burum
   Warga
   Spanga
   St. Nicolaasga
   Garijp
   Twijzel
   Oosterend
   Ferwerd
   Oldeholtpade
   Nes
   Anjum
   Heeg
   Nijland
   Donkerbroek
   Augustinusga
   Oudemirdum
   Dronrijp
   Nijelamer
   Pingjum
   Boornbergum
   Wommels
   Elsloo
   Nijega
   Buitenpost
   Ee
   Mirns en Bakhuizen
   Appelscha
   Bergum
   Harich
   Bozum
   Sonnega
   Wijckel
   Terwispel
   Ferwoude
   Holwerd
   Winsum
   Achlum
   Echten
   Tjerkgaast
   Tzummarum
   Oudwoude
   Kubaard
   Zuiderdrachten
   Nijeholtwolde
   Scherpenzeel
   Goënga
   Wartena
   Hommerts
   Makkinga
   Boyl
   Rauwerd
   Oosterlittens
   Eesterga
   Dijken
   Beets
   Broek
   Follega
   Langweer
   Jorwerd
   Ternaard
   Nieuwkruisland
   Rinsumageest
   Kollumerzwaag
   Tietjerk
   Minnertsga
   Lioessens
   Munnekeburen
   Ter Idzardt
   Abbega
   Haskerhorne
   Sexbierum
   Akmarijp
   Nijemirdum
   Suameer
   Marssum
   Katlijk
   Westermeer
   Beetsterzwaag
   Sondel
   Blija
   Burgwerd
   Deinum
   Sint Johannesga
   Hemelum
   Kollum Uiterdijkstercluft
   Kortezwaag
   Idzega
   Opeinde
   Berlikum
   Wons
   Driesum
   Scharnegoutum
   Huizum
   Roordahuizum
   Wolsum
   Kollum Laan en Luinstercluft
   Kooten
   Parrega
   Tirns
   Nijeholtpade
   Peperga
   Doniaga
   Oostermeer
   Terband
   Tjalleberd
   Veenwouden
   Ureterp
   Vrouwenparochie
   Rottum
   Giekerk
   Lutkewierum
   Oosthem
   Oosternijkerk
   Vinkega
   Irnsum
   Kimswerd
   Mantgum
   Wanswerd
   Goïngarijp
   Ouwsterhaule
   Goutum
   Hemrik
   Rotsterhaule
   Sint Annaparochie
   Teroele
   Wijnaldum
   Finkum
   Marrum
   Drogeham
   Haule
   Nijeberkoop
   Oenkerk
   Sint Jacobiparochie, gepachte Bildtlanden
   Augsbuurt
   Kollum Turpmacluft
   Welsrijp
   Oppenhuizen
   Poppingawier
   Wouterswoude
   Aalsum
   Eestrum
   Sint Jacobiparochie, oude gepachte Bildtlanden
   Terzool
   Brongerga en Mildam
   Nieuwehorne
   Oldeholtwolde
   Delfstrahuizen
   Oldeouwer
   Dantumawoude
   IJsbrechtum
   Oosterbierum
   Exmorra
   Jelsum
   Haskerdijken
   Jubbega en Schurega
   Akkerwoude
   Engwierum
   Folsgare
   Weidum
   Pietersbierum
   Boksum
   Noorderdrachten
   Oudeschoot
   Rijperkerk
   Sandfirden
   Hantum
   Nijhuizum
   Gaast
   Olterterp
   Hardegarijp
   Ouwster Nijega
   Allingawier
   Nieuweschoot
   Hijlaard
   Hoornsterzwaag
   Nijehaske
   Terhorne
   Lekkum
   Terkaple
   Fochteloo
   Nijetrijne
   Roodkerk
   Spannum
   Ypecolsga
   Brantgum
   Gersloot
   Sint Annaparochie, gepachte Bildtlanden
   Hogebeintum
   Gauw
   Luinjeberd
   Sint Annaparochie, oude gepachte Bildtlanden
   Oudkerk
   Siegerswoude
   Joure
   Niawier
   Vrouwenparochie, gepachte Bildtlanden
   Friens
   Harkema Opeinde
   Hieslum
   Scharl
   Legemeer
   Midlum
   Suawoude
   Uitwellingerga
   Deersum
   Westernijkerk
   Wijns
   Beetgum
   Dongjum
   Gaastmeer
   Huins
   Duurswoude
   Itens
   Lollum
   Vrouwenparochie, oude gepachte Bildtlanden
   Cornjum
   Waaksens
   Boornzwaag
   Kortehemmen
   Morra
   Britswerd
   Hartwerd
   Lemmer
   Metslawier
   Oosterwierum
   Schettens
   Almenum
   Paesens
   Hidaard
   Hijum
   Ried
   Britsum
   Jutrijp
   Kolderwolde
   Offingawier
   Snikzwaag
   Cornwerd
   Hantumhuizen
   Oostrum
   Oudehorne
   Wierum
   Eernewoude
   Hennaard
   Miedum
   Peins
   Westhem
   Idskenhuizen
   Schraard
   Jellum
   Schalsum
   Swichum
   Betterwird
   Blessum
   Murmerwoude
   Ruigahuizen
   Elahuizen
   Foudgum
   Hantumeruitburen
   Idsegahuizum
   Langedijke
   Hempens
   Herbaijum
   Sijbrandahuis
   Birdaard
   Engelum
   Hiaure
   Hitzum
   Baard
   Firdgum
   Hichtum
   Greonterp
   Luxwoude
   Makkum
   Beers
   Sijbrandaburen
   Zwaagwesteinde
   Laaksum
   Longerhouw
   Raard
   Schingen
   Wieuwerd
   Dedgum
   Zurich
   Bornwird
   Wetsens
   Reitsum
   Indijk
   Janum
   Piaam
   Rohel
   Zweins
   Baijum
   Loënga
   Boer
   Idaard
   Klooster Lidlum
   Smallebrugge
   Edens
   Lichtaard
   Gaastmaburen
   Jislum
   Lutjepost
   Rotstergaast
   Wier
   Tjalhuizum
   Jouswier
   Slappeterp
   Teerns
   Warstiens
   Woudsend
   Ægum
   Lions
   Engwier
   Genum
   Klooster Anjum
   Oldeklooster
   Ãgum
   Oegeklooster

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/