Number of individual entries

Filtered by:   AlleFriezen      Civil registration birthsThe 2,684,625 person entries come from deeds from the following 351 places:


   Leeuwarden
   Weststellingwerf
   Opsterland
   Wonseradeel
   Schoterland
   Tietjerksteradeel
   Harlingen
   Wymbritseradeel
   Sneek
   Achtkarspelen
   Menaldumadeel
   Smallingerland
   Dantumadeel
   Leeuwarderadeel
   Het Bildt
   Ferwerderadeel
   Ooststellingwerf
   Oostdongeradeel
   Barradeel
   Franeker
   Westdongeradeel
   Haskerland
   Kollumerland c.a.
   Bolsward
   Baarderadeel
   Lemsterland
   Idaarderadeel
   Franekeradeel
   Gaasterland
   Utingeradeel
   Dokkum
   Hennaarderadeel
   Hemelumer Oldeferd
   Workum
   Aengwirden
   Terschelling
   Doniawerstal
   Rauwerderhem
   Ameland
   IJlst
   Hindeloopen
   Sloten
   Stavoren
   Schiermonnikoog
   Vlieland
   Lemmer
   Koudum
   St. Nicolaasga
   Oosterzee
   Echten
   Warns
   Nijega
   Langweer
   Hemelum
   Oudega
   Idskenhuizen
   Oldeouwer
   Broek
   Follega
   Tjerkgaast
   Molkwerum
   Terwispel
   Oostermeer
   Oosterhaule
   Scharl
   Eesterga
   Dijken
   Goingarijp
   Ureterp
   Doniaga
   Langezwaag
   Kollum
   Teroele
   Kolderwolde
   Beets
   Boornzwaag
   Berlikum
   Gorredijk
   Dronrijp
   Hollum
   Elahuizen
   Burum
   Ballum
   Beetsterzwaag
   Heeg
   Joure
   Nes
   Lippenhuizen
   Oldeboorn
   Surhuisterveen
   Heerenveen
   Drachten
   It Heidenschap
   Hallum
   Ee
   Bakkeveen
   Ferwerd
   Wijnjeterp
   Woudsend
   Jubbega-Schurega
   Warga
   Oudehaske
   Tzummarum
   Grouw
   Haulerwijk
   Holwerd
   Legemeer
   Makkum
   Beneden-Knijpe
   Marssum
   Minnertsga
   Tzum
   Anjum
   Blija
   Boornbergum
   Deinum
   Kortezwaag
   Menaldum
   Oudehorne
   Ternaard
   Tjalleberd
   Westergeest
   Beetgum
   Sint Annaparochie
   Aalsum
   Akkrum
   Balk
   Bergum
   Huizum
   Mirns en Bakhuizen
   Rottevalle
   Wierum
   Wommels
   Duurswoude
   Noorderdrachten
   Stiens
   Appelscha
   Buitenpost
   Hemrik
   Hommerts
   Lutkewierum
   Nijehaske
   Siegerswoude
   Surhuizum
   Terhorne
   Wartena
   Wirdum
   Sint Jacobiparochie
   Arum
   Bovenknijpe
   Bozum
   Dantumawoude
   Jutrijp
   Marrum
   Metslawier
   Oosterlittens
   Oudwoude
   Suameer
   Vrouwenparochie
   Welsrijp
   Drogeham
   Rotsterhaule
   Veenwouden
   Buren
   Harich
   Idzega
   Kooten
   Midlum
   Nijkerk
   Oosthem
   Oppenhuizen
   Pietersbierum
   Pingjum
   Schingen
   Terkaple
   Tirns
   Winsum
   Wolsum
   Zwaagwesteinde
   Akkerwoude
   Deersum
   Delfstrahuizen
   Driesum
   Gaast
   Gaastmeer
   Genum
   Gerkesklooster
   Haskerdijken
   Huins
   Irnsum
   Katlijk
   Kimswerd
   Kollumerzwaag
   Kubaard
   Luxwoude
   Morra
   Murmerwoude
   Nieuwehorne
   Nijemirdum
   Nijland
   Noordwolde
   Oosterend
   Oosterwolde
   Oudemirdum
   Oudeschoot
   Ried
   Rinsumageest
   Sintjohannesga
   Sondel
   Tietjerk
   Weidum
   West-Terschelling
   Westhem
   Wouterswoude
   Zuiderdrachten
   Harkema-Opeinde
   Terband
   Twijzel
   Wanswerd
   Groningen
   Augustinusga
   Blesdijke
   Dongjum
   Duurswold
   Engwierum
   Finkum
   Foudgum
   Garijp
   Goutum
   Goënga
   Greonterp
   Haskerhorne
   Haule
   Het Meer
   Hidaard
   Hijlaard
   IJsbrechtum
   Itens
   Jislum
   Loënga
   Makkinga
   Munnekeburen
   Munnekezijl
   Nieuweschoot
   Oenkerk
   Oldeberkoop
   Olterterp
   Oosterbierum
   Oranjewoud
   Paesens
   Poppingawier
   Reitsum
   Rijperkerk
   Ruigahuizen
   Scharnegoutum
   Sexbierum
   Sijbrandahuis
   Spannum
   Stroobos
   Waaksens
   Wijckel
   Witmarsum
   Wolvega
   Almenum
   Brantgum
   Jelsum
   Utrecht
   Abbega
   Achlum
   Aegum
   Allingawier
   Amsterdam
   Augistinusga
   Augsbuurt
   Baijum
   Beesterzwaag
   Boer
   Britsum
   Burgum
   Burgwerd
   De Leije
   Dedgum
   Donkerbroek
   Drachtstercompagnie
   Elsloo
   Fochteloo
   Folsgare
   Frieschepalen
   Gauw
   Hantumeruitburen
   Hantumhuizen
   Hardegarijp
   Harkena-Opeinde
   Hartwerd
   Hennaard
   Hitzum
   Hogebeintum
   Hoornsterzwaag
   Hyum
   Janum
   Jorwerd
   Kaard (Terschelling)
   Kinnum (Terschelling)
   Kollumerpomp
   Lekkum
   Lichtaard
   Lutjewoude
   Lyons
   Marsum
   Midsland
   Mildam
   Nieuwe Zijlen
   Oostmahorn
   Oostrum
   Oudega (Wymbritseradeel)
   Oudkerk
   Ouwsterhaule
   Peins
   Piaam
   Poppengawier
   Rauwerd
   Rohel
   Roodkerk
   Schraard
   Sijbrandaburen
   Snikzwaag
   Spanga
   St.Jacobiparochie
   Stortum (Terschelling)
   Suawoude
   Swichum
   Ugoklooster
   Uitwellingerga
   Vinkega
   West Terschelling
   Westerschelling
   Wetzens
   Wier
   Wieuwerd
   Wijtgaard
   Wons
   Wytgaard
   Ypecolsga
   Zweins
   Appingedam
   Britswerd
   Coevorden
   Paessens
   Rotterdam
   Steggerda
   Valburg

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/