Number of individual entries

 


The 15,113,285 person entries come from deeds from the following 999 places:


   Leeuwarden
   Harlingen
   Sneek
   Tietjerksteradeel
   Achtkarspelen
   Opsterland
   Franeker
   Smallingerland
   Weststellingwerf
   Bolsward
   Wonseradeel
   Menaldumadeel
   Dantumadeel
   Dokkum
   Het Bildt
   Ferwerderadeel
   Heerenveen
   Wymbritseradeel
   Ooststellingwerf
   Leeuwarderadeel
   Oostdongeradeel
   Schoterland
   Workum
   Haskerland
   Westdongeradeel
   Idaarderadeel
   Barradeel
   Baarderadeel
   Kollumerland c.a.
   Utingeradeel
   Lemsterland
   Gaasterland
   Hennaarderadeel
   Hemelumer Oldeferd
   Franekeradeel
   Doniawerstal
   Terschelling
   IJlst
   Bergum
   Aengwirden
   Rauwerderhem
   Hindeloopen
   Ameland
   Kollumerland
   Sloten
   Stavoren
   Makkum
   Grouw
   Stiens
   Dronrijp
   Schiermonnikoog
   Kollum
   Vlieland
   Menaldum
   Drachten
   Hallum
   Berlikum
   Oostermeer
   Warga
   Lemmer
   Wirdum
   Oldeboorn
   Balk
   Garijp
   Koudum
   Joure
   Sint Annaparochie
   Huizum
   Marssum
   Vrouwenparochie
   Beetgum
   Holwerd
   Akkrum
   Oenkerk
   Hardegarijp
   Wommels
   Oosterend
   Suameer
   Burum
   Westergeest
   Oost-Vlieland
   Oudega
   Ferwerd
   Nes
   Anjum
   Sint Jacobiparochie
   Sexbierum
   Winsum
   Oosterlittens
   Oudkerk
   Irnsum
   Minnertsga
   Veenwouden
   Buitenpost
   Rauwerd
   Wartena
   Tietjerk
   Bozum
   Roordahuizum
   Tzummarum
   Jorwerd
   Ternaard
   Joure/Westermeer/Snikzwaag
   Rijperkerk
   Wijckel
   Gorredijk
   Tzum
   Heeg
   Welsrijp
   Ee
   Noordwolde
   Giekerk
   Jelsum
   Wolvega
   Ureterp
   West Terschelling
   Eestrum
   Deinum
   Harich
   Lutkewierum
   Finkum
   Terhorne
   Britsum
   Surhuisterveen
   Witmarsum
   Kollumerzwaag
   Oudemirdum
   S_t Annapar.
   Oudwoude
   Woudsend
   Marrum
   Molkwerum
   Nijehaske
   Arum
   Midlum
   Oosterwolde
   Hollum
   Vrouwenpar.
   Mirns en Bakhuizen
   S_t Jacobipar.
   Weidum
   Engelum
   Lekkum
   Pingjum
   Langezwaag
   Akkerwoude
   Hijum
   Lippenhuizen
   Drogeham
   Rinsumageest
   Eernewoude
   Suawoude
   Goutum
   Poppingawier
   Kortezwaag
   Langweer
   Boornbergum
   Baard
   Groningen
   Kimswerd
   Nijland
   Oosterwierum
   Oosterbierum
   Oosterzee
   Spannum
   Engwierum
   Nijega
   Amsterdam
   Sondel
   Birdaard
   Driesum
   Wijnaldum
   Blija
   Warns
   Terzool
   Gerkesklooster
   Beetsterzwaag
   Twijzel
   Rottevalle
   Wier
   Donkerbroek
   Nijemirdum
   Oldeholtpade
   Tjerkwerd
   Metslawier
   Opeinde
   Kooten
   Hemelum
   Kornjum
   Surhuizum
   Paesens
   Deersum
   Mantgum
   Wierum
   Tjalleberd
   Steggerda
   Zwaagwesteinde
   Kubaard
   Almenum
   Scharnegoutum
   Terwispel
   Midsland
   Ried
   Twijzel/Kooten
   Hijlaard
   Hommerts
   Oldeberkoop
   Sijbrandaburen
   Dantumawoude
   Wijnjeterp
   Britswerd
   Oudeschoot
   Burgwerd
   Blessum
   Hantum
   Achlum
   Munnekezijl
   Boxum
   St. Nicolaasga
   Huins
   Wanswerd
   Bakhuizen
   Aalsum
   Sintjohannesga
   Echten
   Beers
   Wijtgaard
   Pietersbierum
   Cubaard
   Niawier
   Makkinga
   Oudehaske
   West-Vlieland
   Morra
   S_t Annapar_
   Terband
   Hennaard
   Lioessens
   Haulerwijk
   Oudehorne
   Wijns
   Murmerwoude
   Oosternijkerk
   Drogeham/Harkema Opeinde
   Dragten
   Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
   Idskenhuizen
   Friesland
   Noorderdrachten
   Parrega
   Wouterswoude
   Appelscha
   Schraard
   Gaast
   Slappeterp
   Augustinusga
   Tjerkgaast
   Rotsterhaule
   Tirns
   Lollum
   Oldehoofsterkerk
   Oldeboorn-Nes
   Oppenhuizen
   Friens
   Schingen
   Mildam
   Oldelamer
   Dongjum
   Hidaard
   Roodkerk
   Ballum
   Rien
   Wieuwerd
   Brantgum
   Zuiderdrachten
   Itens
   Oosthem
   Gaastmeer
   Boornbergum/Kortehemmen
   Beets
   Warns en Scharl
   Blesdijke
   Jellum
   Oldetrijne
   Follega
   Wons
   Bakkeveen
   Baijum
   Zweins
   Blauwhuis
   Cornjum
   Grijpskerk
   Wolvega en Sonnega
   Hoorn
   Hempens
   Achlum/Hitzum
   Ruigahuizen
   Idaard
   Siegerswoude
   Nieuwehorne
   Benedenknijpe
   Haskerdijken
   Terkaple
   Swichum
   Hitzum
   Hantumhuizen
   Augsbuurt
   Wolsum
   Ureterp en Siegerswoude
   Schalsum
   Bovenknijpe
   Oostrum
   Wommels/Hidaard
   Akmarijp
   Luinjeberd
   Wytgaard
   Ferwoude
   Hemrik
   Peins
   Waaxens
   Boksum
   Gauw
   Haskerhorne
   Suawoude, Tietjerk
   Delfstrahuizen
   Duurswoude
   Ysbrechtum
   Uitwellingerga
   Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
   Hoornsterzwaag
   Katlijk
   West Tersch
   Exmorra
   Zurich
   Rotterdam
   Edens
   Jutrijp
   Eesterga
   Sonnega
   Scherpenzeel
   S_t Jac_par.
   Herbaijum
   Nijeholtwolde
   Rauwerd/Irnsum
   Rottum
   Westhem
   Jacobynerkerk
   Hogebeintum
   Nijkerk
   Folsgare
   Knijpe
   Abbega
   Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
   Vinkega
   Vrouwenpar_
   Peins/Zweins
   's-Gravenhage
   Gersloot
   Broek
   Hichtum
   Wyckel
   Kornwerd
   Harkema Opeinde
   Utrecht
   Rijperkerk, Hardegarijp
   Dedgum
   Harl_
   Goenga
   Janum
   Firdgum
   Het Meer
   Zwolle
   Kubaard, Waaxens
   Elsloo
   Nijelamer
   Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
   Boer
   Wommels, Hidaard
   Hiaure
   Haule
   Lutkewierum/Rien
   Damwoude
   Bornwird
   Hartwerd
   Grootegast
   Jislum
   Oldemarkt
   Schettens
   Greonterp
   Westernijkerk
   Ter Idzard
   Doniaga
   Raard
   Goingarijp
   Nieuweschoot
   Hieslum
   Miedum
   Goutum en Swichum
   Genum
   Lekkum en Miedum
   Goënga
   Compagnie Jubbega
   Britswerd/Wieuwerd
   Allingawier
   Oldeouwer
   De Knijpe en Het Meer
   Oranjewoud
   Aegum
   Hindelopen
   Spanga
   Idzega
   Munnekeburen
   Peperga
   S_t Anna Par_
   Warstiens
   Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
   Jubbega Schurega
   Nijega en Elahuizen
   Jubbega-Schurega
   Terbandsterschans
   Hijdaard
   Mantgum/Schillaart
   Wetzens
   IJsbrechtum
   Vrouwenpar
   Longerhouw/Schettens
   Oenkerk, Giekerk, en Wijns
   Hylaard/Lions
   Offingawier
   S_t Jacobipar_
   Foudgum
   Boyl
   Lions
   Nes en Wierum
   St.Annaparochie
   Oosterend, Hennaard
   Kortehemmen
   Parrega, Hieslum, Greonterp
   Mirns
   Teroele
   Haarlem
   Nijhuizum
   De Knipe
   Peperga en Blesdijke
   Foudgum, Raard
   Oldeholtwolde
   Augustinisga
   Kampen
   Fochteloo
   Lichtaard
   Stroobos
   Kolderwolde
   Loenga
   Westergeest/Oudwoude
   St.Jacobiparochie
   Goënga, Gauw, Offingawier
   Assen
   Wons/Engwier
   Scharl
   Warga, Wartena en Warstiens
   Meppel
   Piaam
   S_t Jac_ Par_
   Arnhem
   Olterterp
   Exmorra/Allingawier
   Bayum
   Staveren
   Snikzwaag
   Ouwsterhaule
   Oldehove
   Ytens
   Hylaard
   Reitsum
   Nes (Westdongeradeel)
   Rotstergaast
   Nijeholtpade
   Nes (Ameland)
   Teerns
   Hempens en Teerns
   Rijs
   Deventer
   St Annapar
   Op het Vliet
   Harl.
   In het Rijk
   Sibrandahuis
   Leek
   Boornzwaag
   Rohel
   Veenhuizen
   Elahuizen
   Beers/Jellum
   Westermeer
   Marum
   Nijeberkoop
   Jouswier
   Noorder Drachten
   S_t Annaparochie
   Vrouwen Par.
   Luxwoude
   IJtens
   Legemeer
   Ypecolsga
   Op de Heide
   Leiden
   Betterwird
   Sijbrandahuis
   Veendam
   Vr_par.
   Harkema-Opeinde
   Schurega
   Grote Buren
   Longerhouw
   Finkum/Hijum
   Hoogezand
   Idsegahuizum/Piaam
   Steenwijk
   Dijken
   Oude Leye Finkum
   Sandfirden
   Zutphen
   Steenwijkerwold
   Jubbega
   Schillaard
   Idsegahuizum
   Goïngarijp
   Winschoten
   Oudega (SMA)
   Hantumeruitburen
   Tjalhuizum
   S_t Jac. par.
   Oudega (Smallingerland)
   Delfzijl
   Boijl
   Enkhuizen
   Blokzijl
   Ureterpervaart
   Texel
   Oldelamer en Oldetrijne
   Oudega Sm
   Terkaple en Akmarijp
   Westhem/Wolsum
   Wildervank
   Noordbergum
   Kootstertille
   Harkema
   S_t Jacobiparochie
   Den Helder
   S_t Jacobi Par.
   Zuidhorn
   Oudega (Wymbritseradeel)
   Sappemeer
   Ezumazijl
   Ulrum
   Emmen
   Wijckel Gaasterland
   Langedijke
   Hark_ Opeinde
   Idsegahuizen
   Wijmbritseradeel
   Aalzum
   Maastricht
   St Jacobipar
   Doezum
   Hoogeveen
   Visvliet
   's-Hertogenbosch
   Kuinre
   Oudega en Kolderwolde
   Dordrecht
   Kl. Anjum
   Lutjegast
   Tijnje
   Tjerkwerd, Dedgum
   Cornwerd
   Nes (D)
   Hydaard
   St. Annapar.
   St. Johannesga
   Compagnie
   Nijmegen
   Nijemirdum Gaasterland
   St Annaparochie
   Oudwoude/Westergeest
   St Jacobiparochie
   Opende
   Blesse
   Steggerda Sloot
   S_t Annap_
   Sint Johannesga
   Middelburg
   St. Annapar
   Delft
   Elslo
   Amersfoort
   Bergen op Zoom
   Herbayum
   Sijbrandaburen/Terzool
   St Anna par
   Waaxens, Brantgum
   Leens
   Kleine Buren
   Aduard
   Riens
   Breda
   Hemelum, Mirns en Bakhuizen
   Dronryp
   Loënga
   Nijega Sm
   Moddergat
   Wijkel
   Goinga
   Helder
   Smilde
   Enschede
   Wetsens
   Roodhuis
   Vrouwen Par_
   Appingedam
   Bedum
   St Anna Par
   Tjummarum
   Nijetrijne
   Hoogkerk
   Idzard
   St.Nicolaasga
   M_ en Bakh_
   Zaandam
   Beilen
   Indijk
   St Jacobi par
   Sloten Fr_
   Giethoorn
   Houw Kornwerd
   Idaard, Eagum, Friens
   Menaldumad_l
   Winsum (Friesland)
   Engwier
   S_t A_par.
   Kollum Kerkeburen
   Oudemirdum Gaasterland
   Nijega (Smallingerland)
   Oude Leye
   Zandhuizen
   Compagnie Schurega
   Onstwedde
   Drachtstercompagnie
   Harig
   Pieterzijl
   Zuidlaren
   Apeldoorn
   Coevorden
   St Jac Par
   Klooster Lidlum
   Oudebildtzijl
   Oldeholtpa
   T Meer
   Alkmaar
   Urk
   Zwagerveen
   Slochteren
   Noordwolde en Boyl
   Kortezwaag in het Oosterend
   Haske
   Antwerpen
   Sondel Gaasterland
   Indijken
   Morra, Lioessens
   Nieuweschans
   S_t Anna
   Langezwaag in de Wijngaarden
   Oude Pekela
   Zwartsluis
   Ylst
   Buren
   Nieuwe Pekela
   S_t Nicolaasga
   St. Jacobi Par.
   Oosterhaule
   Altena
   Ezinge
   Klooster Anjum
   Vledder
   Bellingwolde
   Kl_ Anjum
   Zwaagweste
   Nes (Dongeradeel)
   Vijfhuizen
   Vlissingen
   Harl
   Oldekerk
   Gouda
   De Wilp
   St. Anna Par.
   Zevenhuizen
   Almelo
   Nieuwkruisland
   St Jac par
   Boekelte
   Ommerschans
   St Annapar.
   Zuider Drachten
   Balk Gaasterland
   Edens/Spannum
   Norg
   Leeuwarden, Tuchthuis
   Sliedrecht
   Vlagtwedde
   Houtigehage
   Medemblik
   S_t Anna Par.
   Steggerda, Blesdijke
   Op de Streek
   Emden, Duitsland
   Oudega/HEM
   Laaksum
   AEngwirden
   Bierum
   Brielle
   Rijsberkamp
   H_ Opeinde
   Harderwijk
   Lutjewoude
   Noordbroek
   Slijkenburg
   Zuidbroek
   Odoorn
   Hilversum
   Surh_veen
   Lies
   Onder Grouw
   Ter Idzardt
   Purmerend
   St. Jacobipar.
   Bantega
   De Hare
   L_ Vrouw_ Par_
   Marsum
   't Meer
   Doesburg
   Gaast/Ferwoude
   St Anna
   Oswiecim, Polen
   Uithuizermeeden
   Veenklooster/Westergeest
   Midwolda
   Nes (Utingeradeel)
   St. Jacobipar
   Bajum
   Steggerda Overburen
   't Bildt
   Beerta
   Plaats onbekend
   Sloten (Fr.)
   Mirns/Bakhuizen
   Ten Boer
   Veenklooster
   Kollum Uiterdijkstercluft
   Sanfirden
   Nijlamer
   Schiedam
   Beetg.
   Hilaard
   Oudega (H.O.N.)
   Small. Opeinde
   Staphorst
   Tilburg
   Venlo
   Go‰nga
   Kingmatille
   Formerum
   S_t Jac_par_
   Tiel
   Kollum Laan en Luinstercluft
   Kollumerpomp
   Scheemda
   Oldeklooster
   Compagnie Oudehorne
   M_ en B_
   Twijzelerheide
   Gemeente Utingeradeel
   Haren (Groningen)
   Nijholtwolde
   Oude Leye Hallum
   Gorinchem
   Loppersum
   Rottevalle A
   Hasselt
   In de Blesse
   Noordhorn
   Burum Munnekezijl
   Gaasterl
   Nijholtpa
   Oudega H_O_N_
   S_t Jac. Par.
   Frederiksoord
   De Fok
   Gaast (Wonseradeel)
   Lutjepost
   Waskemeer
   Zwollerkerspel
   Nyland
   Sensmeer
   Avereest
   Havelte
   Nijega/HEM
   Borger
   Harich Gaasterland
   Lijons
   Ommen
   Roden
   Oldeholpade
   Welsryp
   Velsen
   Wouden
   Aalsum, Wetzens
   Sint Jacobiparochie, gepachte Bildtlanden
   Winterswijk
   Kollum Turpmacluft
   Blya
   M.en Bakh.
   Haarlemmermeer
   St Jacobipar.
   Maassluis
   Mirns en Bakh_
   S_t Jacob.
   S_t Jacobi Par_
   Sint Jacobiparochie, oude gepachte Bildtlanden
   Vries
   Lonneker
   Opeinde Sm
   S_t Jacobip.
   Brongerga en Mildam
   Rottevalle (Achtkarspelen)
   Blankenham
   Termunten
   Trophorne
   Roermond
   Jubbega en Schurega
   Langelille
   Hellevoetsluis
   Nieuwland
   Oudebiltzijl Vrouwenparochie
   S_t Johannesga
   St. Jac. Par.
   Vierhuizen
   Nijega H_O_N_
   De Blesse
   Genemuiden
   Op t Vliet
   Ouwster Nijega
   Tacozijl
   Vr_par_
   Nieuwolda
   Vrouwen par
   Wieringen
   Adorp
   Blija en Hogebeintum
   Brummen
   M en B
   Warffum
   Hogebergen/Hooybergen
   Schillaart
   Sparjebert
   Weperen
   Den Ham
   Hantumer Uitburen
   In de Valom
   OL Vrouwenparochie
   Pekela
   Ruinen
   Waaksens
   Baflo
   Diever
   L. Vrouwenpar.
   St.Annapar
   T
   Gaasterland M_ en B_
   Oudega (Sm.)
   Ugoklooster
   Hiemert
   Metslawier en Niawier
   S_t Anna Parochie
   De Valom
   Gaasterl_
   Oudenbosch
   S_t Anna.
   S_t Annap.
   Uithuizen
   De Wijk
   Lutjelollum
   Niezijl
   Smallebrugge
   Finsterwolde
   Vr_ Parochie
   Zeist
   Zwaagw_einde
   Dalfsen
   De Hem
   Finkega
   Steggerda, Overburen
   Nijkerk (Ferwerderadeel)
   Sint Annaparochie, gepachte Bildtlanden
   Winzum
   Brongerga
   Duitschland
   Oudega (Sm)
   Weesp
   Littersburen
   Naarden
   Nieuwer-Amstel
   Sweins
   Bussum
   Elburg
   Nijega (Sm.)
   Sint Annaparochie, oude gepachte Bildtlanden
   Zierikzee
   Edam
   Smalle Ee
   Sybrandaburen
   Vlaardingen
   Hamburg
   Menaldumadl
   Nijtrijne
   S_t Jac_ Parochie
   Schoonhoven
   Eenrum
   Grave
   Kloosterburen
   M & Bakh
   Noordwijk
   Oudebiltzijl
   St. Annapar_
   Werkendam
   Nijega (Sm)
   Rheden
   Vrouwenparochie, gepachte Bildtlanden
   Berlicum
   Ede
   Heerenwal
   Laaxum
   St Jacobi Par
   Wedde
   Compagnie Hoornsterzwaag
   De Hoeve
   Garijp, Suameer, Eernewoude
   Haren
   Heidenschap
   Hengelo (Overijssel)
   Muntendam
   Schalzum
   Vr. Par.
   Bönen (Duitsland)
   Wijhe
   Wormerveer
   L vrouw Par
   Oldenzaal
   Buren te Duurswoude
   Elfbergen/Heide
   Gaastmaburen Hardegarijp
   Hengelo
   N. Pekela
   St Jac_par.
   Stedum
   Bornwerd
   Brussel
   Goes
   Idsega
   S_t Annapar
   St Jacob
   Vr. par.
   Vrouwenparochie, oude gepachte Bildtlanden
   St Jacpar
   Hamtumhuizen
   Kl Anjum
   Kommerzijl
   Nes WD
   Ritsumazijl
   Stadskanaal
   Sybrandahuis
   Vrouwen Parochie
   Winaldum
   Bornwerderhuizen
   Heidehuizen
   Nijkerk (Oostdongeradeel)
   Beneden Knijpe
   Doetinchem
   Optwijzel
   Recklinghausen (Duitsland)
   Borne
   Buttinga
   Essen
   Hoogebeintum
   Huiteburen
   Noorddijk
   Ravenswoud
   Lisse
   Olst

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/