Number of individual entries

 


The 15,245,694 person entries come from deeds from the following 999 places:


   Leeuwarden
   Harlingen
   Sneek
   Tietjerksteradeel
   Achtkarspelen
   Opsterland
   Franeker
   Smallingerland
   Weststellingwerf
   Bolsward
   Wonseradeel
   Menaldumadeel
   Dantumadeel
   Dokkum
   Het Bildt
   Ferwerderadeel
   Wymbritseradeel
   Heerenveen
   Ooststellingwerf
   Leeuwarderadeel
   Oostdongeradeel
   Schoterland
   Workum
   Haskerland
   Westdongeradeel
   Kollumerland c.a.
   Idaarderadeel
   Barradeel
   Baarderadeel
   Utingeradeel
   Lemsterland
   Gaasterland
   Hennaarderadeel
   Hemelumer Oldeferd
   Franekeradeel
   Doniawerstal
   Terschelling
   IJlst
   Bergum
   Aengwirden
   Rauwerderhem
   Hindeloopen
   Ameland
   Sloten
   Stavoren
   Makkum
   Grouw
   Stiens
   Dronrijp
   Schiermonnikoog
   Kollum
   Vlieland
   Menaldum
   Drachten
   Hallum
   Berlikum
   Oostermeer
   Warga
   Lemmer
   Wirdum
   Balk
   Oldeboorn
   Garijp
   Sint Annaparochie
   Koudum
   Joure
   Huizum
   Marssum
   Vrouwenparochie
   Beetgum
   Holwerd
   Oenkerk
   Akkrum
   Hardegarijp
   Wommels
   Oosterend
   Suameer
   Burum
   Westergeest
   Oost-Vlieland
   Oudega
   Ferwerd
   Nes
   Anjum
   Sint Jacobiparochie
   Sexbierum
   Winsum
   Oosterlittens
   Oudkerk
   Irnsum
   Minnertsga
   Veenwouden
   Buitenpost
   Rauwerd
   Wartena
   Tietjerk
   Bozum
   Roordahuizum
   Tzummarum
   Jorwerd
   Ternaard
   Joure/Westermeer/Snikzwaag
   Rijperkerk
   Wijckel
   Gorredijk
   Heeg
   Tzum
   Welsrijp
   Ee
   Noordwolde
   Giekerk
   Jelsum
   Wolvega
   Ureterp
   West Terschelling
   Eestrum
   Deinum
   Harich
   Lutkewierum
   Finkum
   Terhorne
   Britsum
   Surhuisterveen
   Witmarsum
   Kollumerzwaag
   Oudemirdum
   Woudsend
   Oudwoude
   S_t Annapar.
   Marrum
   Oosterwolde
   Molkwerum
   Nijehaske
   Arum
   Hollum
   Midlum
   Vrouwenpar.
   Mirns en Bakhuizen
   S_t Jacobipar.
   Engelum
   Weidum
   Lekkum
   Pingjum
   Langezwaag
   Akkerwoude
   Hijum
   Lippenhuizen
   Drogeham
   Rinsumageest
   Eernewoude
   Suawoude
   Goutum
   Poppingawier
   Kortezwaag
   Groningen
   Langweer
   Boornbergum
   Baard
   Kimswerd
   Nijland
   Oosterzee
   Oosterwierum
   Oosterbierum
   Amsterdam
   Spannum
   Engwierum
   Nijega
   Sondel
   Birdaard
   Driesum
   Wijnaldum
   Blija
   Warns
   Terzool
   Donkerbroek
   Beetsterzwaag
   Gerkesklooster
   Twijzel
   Rottevalle
   Wier
   Nijemirdum
   Oldeholtpade
   Tjerkwerd
   Metslawier
   Opeinde
   Kooten
   Hemelum
   Kornjum
   Surhuizum
   Kollumerland
   Paesens
   Deersum
   Wierum
   Mantgum
   Tjalleberd
   Steggerda
   Zwaagwesteinde
   Kubaard
   Almenum
   Scharnegoutum
   Terwispel
   Midsland
   Ried
   Twijzel/Kooten
   Hijlaard
   Hommerts
   Oldeberkoop
   Sijbrandaburen
   Dantumawoude
   Wijnjeterp
   Britswerd
   Oudeschoot
   Burgwerd
   Blessum
   Hantum
   Achlum
   Munnekezijl
   Bakhuizen
   Boxum
   St. Nicolaasga
   Huins
   Wanswerd
   Aalsum
   Sintjohannesga
   Echten
   Beers
   Wijtgaard
   Pietersbierum
   Cubaard
   Niawier
   Makkinga
   Oudehaske
   West-Vlieland
   Morra
   Haulerwijk
   S_t Annapar_
   Terband
   Appelscha
   Hennaard
   Lioessens
   Oudehorne
   Wijns
   Murmerwoude
   Oosternijkerk
   Drogeham/Harkema Opeinde
   Dragten
   Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
   Idskenhuizen
   Friesland
   Parrega
   Noorderdrachten
   Wouterswoude
   Schraard
   Gaast
   Slappeterp
   Augustinusga
   Tjerkgaast
   Rotsterhaule
   Tirns
   Lollum
   Oldehoofsterkerk
   Oppenhuizen
   Oldeboorn-Nes
   Friens
   Schingen
   Mildam
   Oldelamer
   Dongjum
   Hidaard
   Ballum
   Roodkerk
   Rien
   Brantgum
   Wieuwerd
   Zuiderdrachten
   Itens
   Gaastmeer
   Oosthem
   Beets
   Boornbergum/Kortehemmen
   Follega
   Blesdijke
   Warns en Scharl
   Jellum
   Oldetrijne
   Bakkeveen
   Wons
   Baijum
   Zweins
   Blauwhuis
   Cornjum
   Grijpskerk
   Wolvega en Sonnega
   Hempens
   Hoorn
   Achlum/Hitzum
   Ruigahuizen
   Idaard
   Siegerswoude
   Nieuwehorne
   Benedenknijpe
   Terkaple
   Hantumhuizen
   Haskerdijken
   Swichum
   Hitzum
   Augsbuurt
   Wolsum
   Ureterp en Siegerswoude
   Bovenknijpe
   Schalsum
   Oostrum
   Wommels/Hidaard
   Akmarijp
   Luinjeberd
   Wytgaard
   Ferwoude
   Hemrik
   Peins
   Boksum
   Waaxens
   Gauw
   Haskerhorne
   Suawoude, Tietjerk
   Duurswoude
   Delfstrahuizen
   Ysbrechtum
   Uitwellingerga
   Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
   Katlijk
   Hoornsterzwaag
   West Tersch
   Rotterdam
   Exmorra
   Zurich
   Edens
   Jutrijp
   Eesterga
   Sonnega
   Scherpenzeel
   S_t Jac_par.
   Herbaijum
   Rottum
   Nijeholtwolde
   Rauwerd/Irnsum
   Westhem
   Jacobynerkerk
   Nijkerk
   Hogebeintum
   Folsgare
   Knijpe
   's-Gravenhage
   Abbega
   Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
   Vinkega
   Vrouwenpar_
   Peins/Zweins
   Gersloot
   Broek
   Utrecht
   Hichtum
   Wyckel
   Harkema Opeinde
   Kornwerd
   Zwolle
   Rijperkerk, Hardegarijp
   Elsloo
   Dedgum
   Harl_
   Goenga
   Janum
   Firdgum
   Het Meer
   Kubaard, Waaxens
   Nijelamer
   Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen
   Boer
   Hiaure
   Haule
   Wommels, Hidaard
   Lutkewierum/Rien
   Bornwird
   Damwoude
   Hartwerd
   Grootegast
   Jislum
   Oldemarkt
   Schettens
   Greonterp
   Westernijkerk
   Ter Idzard
   Doniaga
   Raard
   Goingarijp
   Miedum
   Nieuweschoot
   Hieslum
   Goutum en Swichum
   Genum
   Goënga
   Lekkum en Miedum
   Compagnie Jubbega
   Britswerd/Wieuwerd
   Oranjewoud
   Allingawier
   Oldeouwer
   De Knijpe en Het Meer
   Aegum
   Hindelopen
   Idzega
   Spanga
   Munnekeburen
   Warstiens
   Peperga
   S_t Anna Par_
   Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
   Jubbega Schurega
   Jubbega-Schurega
   Nijega en Elahuizen
   Terbandsterschans
   Hijdaard
   Mantgum/Schillaart
   Wetzens
   IJsbrechtum
   Vrouwenpar
   Longerhouw/Schettens
   Oenkerk, Giekerk, en Wijns
   Hylaard/Lions
   Offingawier
   S_t Jacobipar_
   Foudgum
   Boyl
   Lions
   Nes en Wierum
   St.Annaparochie
   Oosterend, Hennaard
   Kortehemmen
   Parrega, Hieslum, Greonterp
   Mirns
   Teroele
   Nijhuizum
   Fochteloo
   De Knipe
   Haarlem
   Peperga en Blesdijke
   Foudgum, Raard
   Oldeholtwolde
   Augustinisga
   Lichtaard
   Stroobos
   Kolderwolde
   Loenga
   Kampen
   Assen
   Westergeest/Oudwoude
   St.Jacobiparochie
   Goënga, Gauw, Offingawier
   Staveren
   Wons/Engwier
   Scharl
   Meppel
   Arnhem
   Warga, Wartena en Warstiens
   Piaam
   S_t Jac_ Par_
   Olterterp
   Noordbergum
   Nes (Westdongeradeel)
   Snikzwaag
   Exmorra/Allingawier
   Bayum
   Ouwsterhaule
   Deventer
   Rijs
   Oldehove
   Ytens
   Hylaard
   Reitsum
   Rotstergaast
   Nijeholtpade
   Nes (Ameland)
   Teerns
   Hempens en Teerns
   St Annapar
   Op het Vliet
   Leiden
   Leek
   Harl.
   In het Rijk
   Sibrandahuis
   Veenhuizen
   Boornzwaag
   Nijeberkoop
   Rohel
   Elahuizen
   Beers/Jellum
   Westermeer
   Marum
   Jouswier
   Noorder Drachten
   S_t Annaparochie
   Vrouwen Par.
   Luxwoude
   IJtens
   Legemeer
   Ypecolsga
   Betterwird
   Op de Heide
   Harkema-Opeinde
   Veendam
   Sijbrandahuis
   Vr_par.
   Schurega
   Grote Buren
   Longerhouw
   Hoogezand
   Finkum/Hijum
   Idsegahuizum/Piaam
   Zutphen
   Steenwijk
   Dijken
   Oude Leye Finkum
   Steenwijkerwold
   Sandfirden
   Jubbega
   Schillaard
   Idsegahuizum
   Winschoten
   Goïngarijp
   Oudega (SMA)
   Hantumeruitburen
   Tjalhuizum
   Delfzijl
   S_t Jac. par.
   Oudega (Smallingerland)
   Enkhuizen
   Boijl
   Blokzijl
   Ureterpervaart
   Texel
   Oldelamer en Oldetrijne
   Oudega Sm
   Wildervank
   Terkaple en Akmarijp
   Westhem/Wolsum
   Kootstertille
   Harkema
   S_t Jacobiparochie
   's-Hertogenbosch
   Oudega (Wymbritseradeel)
   S_t Jacobi Par.
   Den Helder
   Zuidhorn
   Emmen
   Sappemeer
   Langedijke
   Ezumazijl
   Ulrum
   Wijckel Gaasterland
   Hark_ Opeinde
   Idsegahuizen
   Wijmbritseradeel
   Aalzum
   Tijnje
   St Jacobipar
   Hoogeveen
   Kuinre
   Doezum
   Maastricht
   Visvliet
   Dordrecht
   Oudega en Kolderwolde
   Kl. Anjum
   Lutjegast
   Tjerkwerd, Dedgum
   Oudebildtzijl
   Cornwerd
   Nijmegen
   Nes (D)
   Hydaard
   St. Annapar.
   St. Johannesga
   Compagnie
   Nijemirdum Gaasterland
   Oudwoude/Westergeest
   St Jacobiparochie
   St Annaparochie
   Opende
   Blesse
   Steggerda Sloot
   S_t Annap_
   Amersfoort
   Delft
   Bergen op Zoom
   Sint Johannesga
   Middelburg
   St. Annapar
   Apeldoorn
   Elslo
   Moddergat
   Herbayum
   Sijbrandaburen/Terzool
   St Anna par
   Waaxens, Brantgum
   Leens
   Kleine Buren
   Aduard
   Loënga
   Riens
   Breda
   Hemelum, Mirns en Bakhuizen
   Wijkel
   Dronryp
   Nijega Sm
   Goinga
   Smilde
   Enschede
   Helder
   Appingedam
   Hoogkerk
   Wetsens
   Zaandam
   Beilen
   Roodhuis
   Vrouwen Par_
   Bedum
   St Anna Par
   Tjummarum
   Nijetrijne
   Idzard
   St.Nicolaasga
   M_ en Bakh_
   Indijk
   Onstwedde
   St Jacobi par
   Sloten Fr_
   Giethoorn
   Houw Kornwerd
   Idaard, Eagum, Friens
   Menaldumad_l
   Winsum (Friesland)
   Engwier
   S_t A_par.
   Zuidlaren
   Kollum Kerkeburen
   Oudemirdum Gaasterland
   Nijega (Smallingerland)
   Oude Leye
   Zandhuizen
   Compagnie Schurega
   Drachtstercompagnie
   Harig
   Pieterzijl
   Coevorden
   St Jac Par
   Klooster Lidlum
   Alkmaar
   Oldeholtpa
   T Meer
   Urk
   Slochteren
   Noordwolde en Boyl
   Zwagerveen
   Antwerpen
   Kortezwaag in het Oosterend
   Haske
   Sondel Gaasterland
   Indijken
   Zwartsluis
   Morra, Lioessens
   Oude Pekela
   Nieuweschans
   S_t Anna
   Langezwaag in de Wijngaarden
   Buren
   Leeuwarden, Tuchthuis
   Ylst
   Oosterhaule
   Nieuwe Pekela
   S_t Nicolaasga
   St. Jacobi Par.
   Altena
   Ezinge
   Klooster Anjum
   Vledder
   Bellingwolde
   Kl_ Anjum
   Zwaagweste
   Nes (Dongeradeel)
   Vijfhuizen
   Almelo
   Vlissingen
   Gouda
   Harl
   Oldekerk
   Bantega
   De Wilp
   St. Anna Par.
   Zevenhuizen
   Nieuwkruisland
   St Jac par
   Ommerschans
   Boekelte
   St Annapar.
   Zuider Drachten
   Balk Gaasterland
   Edens/Spannum
   Norg
   Vlagtwedde
   Sliedrecht
   Houtigehage
   Medemblik
   S_t Anna Par.
   Steggerda, Blesdijke
   Op de Streek
   Emden, Duitsland
   Harderwijk
   Oudega/HEM
   Hilversum
   Laaksum
   AEngwirden
   Bierum
   Brielle
   Odoorn
   Rijsberkamp
   H_ Opeinde
   Waskemeer
   Lutjewoude
   Noordbroek
   Purmerend
   Slijkenburg
   Zuidbroek
   Surh_veen
   Go‰nga
   Lies
   Onder Grouw
   Marsum
   Ter Idzardt
   Doesburg
   St. Jacobipar.
   De Hare
   L_ Vrouw_ Par_
   't Meer
   Gaast/Ferwoude
   St Anna
   Oswiecim, Polen
   Uithuizermeeden
   Veenklooster/Westergeest
   Midwolda
   Nes (Utingeradeel)
   St. Jacobipar
   Bajum
   Steggerda Overburen
   't Bildt
   Beerta
   Plaats onbekend
   Sloten (Fr.)
   Mirns/Bakhuizen
   Ten Boer
   Tilburg
   Veenklooster
   Venlo
   Kollum Uiterdijkstercluft
   Sanfirden
   Nijlamer
   Staphorst
   Schiedam
   Beetg.
   Hilaard
   Oudega (H.O.N.)
   Small. Opeinde
   Kingmatille
   Kollumerpomp
   Formerum
   S_t Jac_par_
   Tiel
   Kollum Laan en Luinstercluft
   Scheemda
   Zwollerkerspel
   Oldeklooster
   Twijzelerheide
   Gemeente Utingeradeel
   Compagnie Oudehorne
   M_ en B_
   Haren (Groningen)
   Nijholtwolde
   Oude Leye Hallum
   Hasselt
   Rottevalle A
   In de Blesse
   Loppersum
   Noordhorn
   Burum Munnekezijl
   Dennenoord
   Havelte
   Gaasterl
   Nijholtpa
   Oudega H_O_N_
   S_t Jac. Par.
   Frederiksoord
   De Fok
   Gaast (Wonseradeel)
   Lutjepost
   Nyland
   Sensmeer
   Avereest
   Nijega/HEM
   Velsen
   Borger
   Harich Gaasterland
   Lijons
   Ommen
   Roden
   Gorinchem
   Oldeholpade
   Welsryp
   Winterswijk
   Aalsum, Wetzens
   Sint Jacobiparochie, gepachte Bildtlanden
   Zierikzee
   Kollum Turpmacluft
   Roermond
   Vries
   Wouden
   Blya
   M.en Bakh.
   Haarlemmermeer
   St Jacobipar.
   Zeist
   Maassluis
   Mirns en Bakh_
   S_t Jacob.
   S_t Jacobi Par_
   Sint Jacobiparochie, oude gepachte Bildtlanden
   Termunten
   Lonneker
   Opeinde Sm
   S_t Jacobip.
   Brongerga en Mildam
   Rottevalle (Achtkarspelen)
   Blankenham
   Trophorne
   Ermelo
   Jubbega en Schurega
   Langelille
   Hellevoetsluis
   Nieuwland
   Oudebiltzijl Vrouwenparochie
   S_t Johannesga
   St. Jac. Par.
   Vierhuizen
   Nijega H_O_N_
   Wieringen
   Beetgumermolen
   De Blesse
   Genemuiden
   Op t Vliet
   Ouwster Nijega
   Tacozijl
   Vr_par_
   Nieuwolda
   Vrouwen par
   Adorp
   Blija en Hogebeintum
   Brummen
   M en B
   Warffum
   Hogebergen/Hooybergen
   Schillaart
   Sparjebert
   Weperen
   Den Ham
   Hantumer Uitburen
   In de Valom
   OL Vrouwenparochie
   Pekela
   Ruinen
   Waaksens
   Baflo
   Diever
   L. Vrouwenpar.
   St.Annapar
   T
   De Wijk
   Gaasterland M_ en B_
   Niezijl
   Oudega (Sm.)
   Ugoklooster
   Hiemert
   Metslawier en Niawier
   S_t Anna Parochie
   De Valom
   Gaasterl_
   Naarden
   Oudenbosch
   S_t Anna.
   S_t Annap.
   Uithuizen
   Lutjelollum
   Smallebrugge
   Finsterwolde
   Rheden
   Vr_ Parochie
   Zwaagw_einde
   Dalfsen
   De Hem
   Finkega
   Steggerda, Overburen
   Nijkerk (Ferwerderadeel)
   Sint Annaparochie, gepachte Bildtlanden
   Winzum
   Brongerga
   Duitschland
   Oudega (Sm)
   Weesp
   Littersburen
   Nieuwer-Amstel
   Sweins
   Bussum
   Ede
   Elburg
   Nijega (Sm.)
   Sint Annaparochie, oude gepachte Bildtlanden
   Edam
   Smalle Ee
   Sybrandaburen
   Vlaardingen
   Hamburg
   Menaldumadl
   Nijtrijne
   S_t Jac_ Parochie
   Schoonhoven
   Eenrum
   Grave
   Kloosterburen
   M & Bakh
   Noordwijk
   Oudebiltzijl
   St. Annapar_
   Werkendam
   Nijega (Sm)
   Vrouwenparochie, gepachte Bildtlanden
   Wormerveer
   Berlicum
   Heerenwal
   Laaxum
   St Jacobi Par
   Wedde
   Compagnie Hoornsterzwaag
   De Hoeve
   Garijp, Suameer, Eernewoude
   Haren
   Heidenschap
   Hengelo
   Hengelo (Overijssel)
   Muntendam
   Ravenswoud
   Schalzum
   Vr. Par.
   Bönen (Duitsland)
   Wijhe
   L vrouw Par
   Oldenzaal
   Stadskanaal
   Buren te Duurswoude
   Elfbergen/Heide
   Gaastmaburen Hardegarijp
   N. Pekela
   St Jac_par.
   Stedum
   Bornwerd
   Brussel
   Goes
   Idsega
   S_t Annapar
   St Jacob
   Vr. par.
   Vrouwenparochie, oude gepachte Bildtlanden
   St Jacpar
   Terneuzen
   Hamtumhuizen
   Kl Anjum
   Kommerzijl
   Nes WD
   Ritsumazijl
   Sybrandahuis
   Vrouwen Parochie
   Winaldum
   Bornwerderhuizen
   Heidehuizen
   Nijkerk (Oostdongeradeel)
   Olst
   Beneden Knijpe
   Doetinchem
   Optwijzel
   Recklinghausen (Duitsland)
   Borne
   Buttinga
   Essen

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/