Search archive sources full-text » Search results


na verhoor van den Heer

Officier van Justitie-mo:

gebehagen van de hier

art 690- 694. van het

M=r J Potter van Loon


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


Op heden den dertigsten Maart achttienhonderd Zevenenveertig, des mor

gens te negen uren, ten verzoeke van Trientje Jans Bouwman, zonder

beroep wonende te Spyk, weduwe van Albert Freerks Balkema, in leven

daglener aldaar, en op den derden December der vorigenjaars overleden, voor

zich zelve uit hoofde van de gemeenschap van goederen welke er tusschen


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


Een heele kast Speelend Uurwerk gewaardeerd op Zestig Gulden

Die langwerpige Spiegels met vergulden lysten, waarvan

Vier vierkante en een ronde tafeltjes, op acht gulden

Een groote Kolom Kagchel met toebehooren op dertig gulden

Zes glasgordynen en Zes raampjes, op zeven gulden


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


regten, voorregten, lasten, zwarig heden en erfdienstbaarneven

heerschende en lydende, om op heden te aanvaarden en de

lasten derzelve te dragen en te voldoen, de vordering wordt

aanbedeeld zonder eenige vrywaring, als komende alle ri

sedaan en verleden te Appingidam, ten kantore van mit


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


tigste regel de acte

by de aenvaarding en de overige honderd Gulden

de Verkooper tot aan de volle beteling toe voor

het regt van eerst hypotheek op het verbockte

is verkocht komt voor op het kadaster van de ge


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


Geregistreerd zonder renvooi te Appinge

dam den twintigsten Maart achttien honderd

zeven en veertig deel vyftig, folio een en zeven=

tig recto, vak vyf, ontvangen voor regt tach=

tig cents met de 38 OpCenten een Gulden tien


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


van de goederen geheven wordende, vanaf den eersten Ianuary jongst

leden en de personeele lasten van af den eersten Mei aanstaande

door den kooper worden gedragen en betaald, die mede zal vol

geschieden in twee gelyke termynen als de eene helft op den

eersten Mei aanstaande en de tweede of laatste helft op den eersten


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


492 op twee bunders elf reden veertig ellen

Door den verkooper aangekocht by procesverbaal van pullieken

verkoop, opgemaakt door Meester Pokko Sytzes Reiding van

ten kantore van de hypotheken te Appingedam den twintig

veel aan hem bekend is of uit de bescheiden blikt niet is over


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


Jark Pieten van Buren

Vanwelk alles wy dit procesverbaal hebben opgemaakt op tyd en

gedane voorlezing van hetzelve met de verkoopers en my Notari.

Vak een, ontvangen voor regt van Verkoop zeven en twin

tig Gulden Veertig cents en van borgtogt vyf en Veertig Cent


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120


Op heden vrydag den twaalfden February achttienhonderd Ze

venenveertig, ten woonhuize en ten Verzoeke van Lammert

Jans Oosterhuis van beroep kastelein wonende te Godlinze,

aanmy Notaris bekend; - zyn wy Meester Synco Reynders

Kadaster van de Gemeente Bierum in de sedie T met de Nummer


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 120 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 3. Archief van notaris Synco Reijnders » 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861 » 120Refine your search using the following filters


Filter by archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/