Search archive sources full-text » Search results


Elijden naem der Heeren Amen.

Indern Jare vander geboede desselfs ons heeren ende Salichmakers. logu Christi. xlvij. negende Cock

Vrij dach den x Apriliswoon.

Is voor mij Henrick Schaeff Nots etc. ende den ondergess. getuijgen gen eijgener persoon verschenen ende

vande tijt ende ure vandien, voor neemens was van syn nae te laten goederen, bij forme van Testament


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


buijtgelden, ende vorders sijn voorss.

Clederen, bedde ende toebehooren ende tgeene hij vorders van sulcx naelake sal.

Alle twelck hy Testateur verclaerde te wesen syn Testament ende wterste wille.

Begeerende dat het selve volcomen effect forteeren ende voortganck hebben sal; het ware in crachte als

Codwille, denatie ofte gifte uijtsaecke des doodts off onder den bevenden off andersints; soo tselve


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


e offect sorteren ende voorthangen hebben salhet ware in cracht als Testamentsolemnde, Codicille donatie

ofte gifte uijtsaeckedes Doots, of onderdenleendrn of andersints, soo tselve alderlest ende vastelijcx

Alwaert etc. nietegenve neenige verbescrraevend rechte wetten schtume etc. heefte voort hij Comparant

geconsenteert bewilliert eoegestaen sulcx hij doet bij desen, dat sijn voorwomde huij voon Aeltgen Gilfo

ofthoonderdels, soo lange hij Comparant op dese 1lichteren reijse sal wesen, Jaerlijcx sal mogen ontfangen


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


8 Iyden naem des Hteeren Comen.

Inder Jare vander geboorte desselfs ons heeren ende Salichmakers Josastriser. xvi.

de negenen Veertich, Sater dach den xvij.

Aprilis. de Clock bij 5 uren nanoen Syjn voor mij Henrick Schaeff Nots. etc. ende den ondergess. getuijgen

Molen gent. de koe achter de kerthuijsers, buijten de fortofiatie deser Stede, weduwenaer van sa: Giertgen


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


Inden naem des Heeren Amen.

Inden Jare vander geboorte desselffs ons heeren ende Salichmakers Jesa Christi.

Sesthienhondert negenenveertich donderdach, den xxii. Aprill. de Clock by dree uuren nade noen.

Syn voor mij Henrick Schaef Nots. det. ende den ondergess. getuijgen, in eijgenen persoonen, verscheenen

synde binnen deser Stede. mij Notario seer wel bekendt. beyde Clouck ende gesont van Lichaem, gaende


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


Ender naem des Heeren Amen Inden Hare vander geboorte 1 des selfs ons heeren ende Saligmaeckers Jesu

Saterdagh den 24 Aprilis Aoo1st Compareerde voor mij Henrick Schaeff Nots. etc. ende den ondergess. getuijgen

Frederick Ellekens van Oldenburgh Ao 1640 1639 voor Soldaet uijtgevaren mettet Schip Haerlem na Brasil

Saeck van Lichaem te bedde legrende, doch sijn verstant memarie ende uijtspraecke wel maertigh ende gebruijckende

vande tijt en uure vardien, voornemens was van sijn nagelaten gagie, maent ende buijtgelden bij forme


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


Eien naem des Heeren Amen. Inden Jare vander geboorte desselffs ons heeren ende Salichmakers.

Sesthienhondert negenenveertich. maendach den xxvi. aprilis de Clock tusschen acht ende negen uren smorgens

Is voor mij Henrick Schaeff Nots. et. ende den ondergess. getuijgen, in eygener persoon, verschenen

Varendtman, Soon van Gerrit Phillipsz. nu lichterman, wonende inde Corte houtstraet, bij het wagenpleijn

Sieck van lichaem, te bedde leggende, nochtans syn verstandt memorie ende uytspraeck wel machtich ende


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


met expresse remunchiatie ende vertijiige van alle recht ende eygendom aen tol de erffenisse ende goederen

by zyn voorss. soon nae te laten, ende specialyck mede van syn legittime portie inde selve; het sy dan

off syn soon kndt off kinderen nae latt off geen nae latende, dat deselve daer nae onmondich mochten

Gedaen t' Amstm. ten huyse vande Testateur, ter plaetsen voorss. ter presentie van Jan Gerritsz Derduijn

expresselyck gebeden; die mede den Testatend verclaerden seer wel te kennen. approb: off die hy noch


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


Testateur verclaerde te wesen sijn Testament ende uijtterst wille.

Begerende dat het selve volcoomen effect solteren ende voorthangh hebben sal het twaer in cracht als

Testament folemueel, Codicille, donatie ofte gifte uijtsaecke des Doots of onderderlevenden of andersints

Versoeckende aen mij Notanio hier van gemaeckt ende gelevert te worden e Instrument in behoorlijcker

. die verclaerden den Testaterer wel te kennen ende denselvente wesen die hij hem in desen doet nemen


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23


Compe. te goedt staende; ende ingevalle deselve coot int geheel komt ontfangen te worden ende in te komen

, de somme van Een Duijsent Carolus gls. off niet geheelijck ontfangen wordende, in plaets van duijsent

Item noch aende selven de goederen ende effecten by hem Testateur in Angola gelaten onder handen van

Balthasar van Duijnen, vrij Coopma aldaer, volgens bescheijdt daer van synde.

Stadt Duusburich de somme van Twee hondert ende vyftich Carolus gall eens, sonder meer.


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 1387 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » HENDRIK SCHAEF » Minuutacten van testamenten, codicillen en huwelijkse voorwaarden. » 1649 Januari 1-1649 December 23Refine your search using the following filters


Filter by archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/