Death on in Sneek (Netherlands)

Deceased (male)


Remark

Verkeerde akte? Gebruik "Volgende" rechtsboven op afbeeldingsscherm.


Source citation

AlleFriezen in Leeuwarden (Netherlands), Civil registration deaths
Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, Bron: boek, Part: 3007, Period: 1838, Sneek, archive 30-34, inventory number 3007, February 10, 1838, Overlijdensregister 1835-1838, folio 10


The above information was last updated on August 20, 2019.Internet address

  • https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/673d33ea-7f10-7a94-ea8d-17713a8ef2ed
  • https://www.openarch.nl/frl:673d33ea-7f10-7a94-ea8d-17713a8ef2edComments

On Monday, July 25 Aad Ramkema wrote

In april 1830 worden Christiaans boeken na zijn dood geveild (advertentie in de Leeuwarder Courant van 13-04-1838:

VERKOOPING van eene verzameling belangrijke
geleerde, Kerkelijke _ Geschied-, Natuur- en Dichtkundige BOEKEN, ge-
deeltelijk nagelaten door'wijlen den Wei-Eerwaarden Zeer Geleerden Heer S.
Bakker, Predikant te Bolsward, en C. Ramkema, Onderwijzer te Sneek; -—
waaronder inzonderheid uitmunten: Kok, Woordenboek; Wagenaar, Vader-
landsche Historie; Domceiffen, Schrock en Polis, Algemeene Geschiedenis;
Hes, de Israëliten; van der Palm, Bijbel voor de Jeugd; voorts: Staatsom-
wentelingen in Frankrijk, nieuwe Romans en Reisbeschrijvingen, en eene groo-
te partij oude Theologische Werken.
Benevens* eene uitmuntende ELECTRISEERMACHINE met derzelver toe-
behooren en eenige SPELLEN en RARITEITEN.
Welke zullen worden verkocht op Dingsdag. Woensdag en Donderdag den 17,
18 en 19 April 1838, door en ten huize van F. HOLTKAMP, Boekhandelaar
te Sneek, ten overstaan van den Heer Mr. J. J. WIERSMA, Notaris aldaar.
De Boeken enz. zijn te bezien des Zaturdags en Dingsdags vóór de ver-
kooping. De Catalogus is voor 10 Cents te bekomen bij bovengemelden Boekhande-
en bij L. HOLTKAMP, Fz., Boekhandelaar te Leeuwarden.

De nalatenschap wordt verdeeld blijkens een Memorie van successie onder zijn zusters: Trijntje (vrouw van Jan Schuring, bakker Steenwijkerdiep), Hendrikje (vrouw van Jan Schraa, schippersknecht), Antje (vrouw van Eelze Scheepstra, idem) en afwezige Jantje Ramkema, dienstmeid Pietersbierum (gelastigde is Yke Wouda, onderwijzer). Saldo fl. 282,40.
Scan

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/